Re: [coreboot] DBE62 v3 strangeness since v3 rev 649