[SeaBIOS] [PATCHv2 1/6] nvme: Rework nvme_io_readwrite() to return -1 on error