[SeaBIOS] [PATCH 1/5] nvme: Rework nvme_io_readwrite() to return -1 on error