[flashrom-gerrit] [M] Change in flashrom[main]: flashrom_tester: Fix partial_lock_test on libflashrom