Re: [flashrom] flashrom failure on Shuttle barebone