[coreboot] [PATCH] cs5536: Fix NAND Flash setup.

Mart Raudsepp mart.raudsepp at artecdesign.ee
Mon Feb 9 17:11:45 CET 2009


Ühel kenal päeval, E, 2009-02-09 kell 08:01, kirjutas ron minnich:
> Acked-by: Ronald G. Minnich <rminnich at gmail.com>

Thanks, r1125


Regards,
Mart Raudsepp

More information about the coreboot mailing list