[SeaBIOS] [PATCH 3/3] vgabios: Rename vgatables.c to stdvgamodes.c.