[SeaBIOS] [PATCH v3 8/9] acpi: skip kbd init if not present