[flashrom] Results of "flashrom -V -p internal" on Dell Optiplex 9010