[flashrom] [PATCH 3/5] rayer_spi: Add pinout for Altera ByteBlasterMV