Re: [LinuxBIOS] EPIA-MII 12000, almost there. ( newbie )